Miljö och kvalité

...
... ...

Fokus på miljö och kvalité

För att upprätthålla vår position som en komplett entreprenör månar vi om kvalitet i alla led. Vi arbetar utifrån gällande krav på kvalitet och miljö, tar ansvar för kvalitet i våra arbetsuppgifter, genomför kontroller innan dykning och utbildar kontinuerligt vår personal i adekvata utbildningar.

Vi verkar för en hållbar utveckling genom ständig förbättring av arbetsmetoder och material. Vi lägger stor vikt vid att uppfylla miljökrav enligt lagar och förordningar. Miljöhänsyn, resurssnålhet och ekologiskt bra lösningar spelar stor roll i vårt miljöarbete.